Voorwaarden

1. Algemeen
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door Van den Toorn Laserart (verkoper). Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij uitdrukkelijk door een klant anders schriftelijk wordt overeengekomen met een zaakvoerder van Verkoper.

2. Bestellingen
Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden per post, fax, telefoon of via internet. Verkoper verstuurt geen onderbevestigingen. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal elke aanbieding van verkoper niet langer gelden dan voor de geldigheidsduur van de offerte of catalogus.

3. Prijs
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Voor orders boven de 400,00 euro worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht behoudens anders overeengekomen.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1. Alle leveringen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere termijn schriftelijk werd overeengekomen met een zaakvoerder van verkoper.
4.2. Bij een overschrijving van de toegestane betalingstermijn zal de vordering verhoogd met kosten en rente overdragen worden aan een incassobureau.
4.3. Verkoper heeft het recht om bij een niet tijdige betaling verdere leveringen op te schorten.

5. Levering
Data en termijnen van levering zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de verkoper niet aansprakelijk en het geeft de klant nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. De verkoper behoudt onverkort en volledig het eigendom van de producten totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen. Tot dat moment is de klant evenmin gerechtigd om de producten te verhuren, uit te lenen of op andere wijze te exploiteren danwel uit haar macht te brengen.
6.2. De klant zal verkoper onmiddelijk informeren over elke gepretendeerde vordering van derden op de producten zolang deze eigendom van verkoper zijn. De klant zal de producten die onder het eigendomsvoorbehoud van 6.1. vallen zorgvuldig en duidelijk herkenbaar en duidelijk afgezonderd als producten van verkoper bewaren.

7. Productinformatie
7.1. De informatie in de prijslijst is slechts indicatief. Verkoper is derhalve niet aansprankelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.
7.2. De klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde producten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en).

8. Garantie
8.1. Indien binnen 1 jaar na factuurdatum het verkochte product naar het oordeel van verkoper gebrekkig is, dan zal, ter keuze van verkoper, het product kosteloos worden gerepareerd, vervangen danwel worden gecrediteerd; deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de producten.
8.2. De koper dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dit ter kennis te brengen van de verkoper, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.
8.3. Graveren en snijden van producten door clienten aangeleverd worden voor hun eigen risico bewerkt. Op geen enkele wijze kunnen hieruit garantie en of schadeclaims voortkomen, elke aansprakelijkheid wordt nadrukkelijk afgewezen.

9. (Terug)zending van producten
9.1. De verkoper is niet aansprankelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van producten, ook niet indien de vervoerder door verkoper is gekozen.
9.2. De klant wordt geacht de producten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen 1 werkdag na levering aan verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op en verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht.
9.3. Terugzendingen kunnen uitsluitend plaatsvinden met voorafgaande toestemming van verkoper, binnen een termijn van 30 dagen na verkregen toestemming, en dienen voorzien te zijn van het door verkoper verstrekte retournummer.

10. Exonoratie
Verkoper is niet aansprankelijk voor verlies of schade (gevolgschade of andere schade) van de klant, zijn werknemers, vertegenwoordigers of van derden in geval van een tekortkoming in een nakoming van zijn verbintenissen, gebrekkige producten of in andere gevallen indien niet vaststaat dat een dergelijk verlies of een dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of door grove schuld van verkoper.

11. Tussentijdse beeindiging
Als de klant tekort schiet in nakoming van de verbintenis jegens verkoper, failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt, danwel daartoe een aanvraag heeft gedaan, zullen alle vorderingen van verkoper op de klant onmiddelijk opeisbaar worden.

12. Technische informatie/intellectuele eigendom
Alle know-how, informatie, modellen, monsters of tekeningen en rechten op intellectuele eigendom m.b.t. de producten blijven eigendom van verkoper. Behoudens schriftelijke toestemming van verkoper zal de klant deze niet kopieren, gebruiken of aan derden ter beschikking stellen, danwel enige aanduiding van verkoper verwijderen, onherkenbaar maken of van een nadere toevoeging voorzien.

13. Overmacht
Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht en zij is gerechtigd om de nakoming van de Overeenkomst uit te stellen danwel op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, beschadiging van producten, schade aan productiefaciliteiten.